Skip to content

POLITICA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulţumim pentru interesul acordat serviciile prezentate pe www.ArroganT.ro şi care aparţin lui ReGo Business Solutions SRL, denumite în continuare, împreună şi separat, ArroganT . Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecţia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaţi. Confidenţialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deopotrivă importantă pentru noi.

 Ce date prelucrăm?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, sunteţi de acord să ne încredinţaţi date cu caracter personal precum: nume, adresa de e-mail, IP. Vă rugăm să nu ne furnizaţi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul şi temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimţământul dvs. vor fi colectate şi prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite materiale în scop de marketing (exp. informări cu privire la noile articole, produse sau servicii, oferte noi etc.). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimţământului dvs. dat în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate numai de către ArroganT şi ne angajăm să nu le folosim în alte scopuri decât cel declarat. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terţe persoane.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada abonării la newsletter sau efectuării de comenzi noi prin intermediul ArroganT . Newsletterele vă vor fi trimise prin intermediul serviciului https://mailchimp.com/.

 Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoana vizată aveţi următoarele drepturi:
a) dreptul de acces la date – aveţi dreptul de a obţine din partea ArroganT confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum şi acces la datele respective; totodată, puteţi obţine o copie a datelor cu caracter personal furnizate de ArroganT şi care fac obiectul prelucrării;
b) dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a obţine rectificarea de către ArroganT a datelor cu caracter personal inexacte, precum şi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; ArroganT va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;

 c)”dreptul de a fi uitat” în mediul online/dreptul la ştergerea datelor – aveţi dreptul de a obţine din partea ArroganT ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar ArroganT are obligaţia de a şterge datele respective, atunci când:
i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
ii) vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
iii) vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
v) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale ce revine ArroganT în temeiul dreptului Uniunii sau al legislaţiei romane; ArroganT va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ştergere a acestora, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

d) dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obţine din partea  ArroganT restricţionarea prelucrării în cazul în care vă aflaţi într-unul din următoarele cazuri:

i) ArroganT nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
ii) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ArroganT prevalează asupra drepturilor dvs. ArroganT va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;

iii) dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către ArroganT într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi de a transmite aceste date altui operator în anumite condiţii; în exercitarea acestui drept, aveţi dreptul că datele cu caracter personal să fie transmise direct de la ArroganT la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

iv) dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii;

v) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

h) dreptul de a depune o plângere în fata Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Cum aveţi acces la datele dvs.?

Puteţi modifica datele furnizate prin accesarea secţiunii dedicată acestui scop din subsolul fiecărui newsletter transmis. Vă puteţi dezabona de la newsletter prin selectarea opţiunii ‘unsubscribe”. Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveţi, astfel cum sunt acestea menţionate în cadrul secţiunii anterioare (exp. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ştergere) ne puteţi contacta la adresa: [email protected]
ArroganT va furniza informaţiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format.

Informaţiile furnizate, precum şi orice comunicare şi măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de ArroganT gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, ArroganT  poate:

(i) fie să perceapă o taxă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.